Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij V.D.M. Diervoederfabriek B.V. (‘V.D.M.’)goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de wederpartij levert.

1.2 Onder overeenkomst in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk (waaronder mede begrepen via e-mail), die tussen V.D.M. en haar wederpartij tot stand komt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.1 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1 Alle aanbiedingen en/of andere uitingen van V.D.M. zijn vrijblijvend, tenzij door V.D.M. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst.

4.1  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen komt tot stand nadat V.D.M. deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.2  Voor elke met V.D.M. gesloten overeenkomst geldt de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig blijkt te zijn, zulks ter beoordeling van V.D.M. Wederpartij zal op eerste verzoek van V.D.M. alle benodigde informatie verstrekken ten behoeve van een dergelijke beoordeling.

4.3  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, gewicht e.d., evenals gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door V.D.M. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en vormen slechts een indicatie.

 

Artikel 5 Prijzen.

5.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2  V.D.M heeft het recht om de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen, in geval er sprake is van een algemene stijging van lonen, sociale lasten en/of omzetbelastingen, dan wel de grondstofprijzen of overige vaste kosten. V.D.M. zal prijswijzigingen een maand voordien aan
wederpartij bekendmaken.

 

Artikel 6 Producten en verpakking.

6.1  Voor zover de goederen verpakt zijn, kan V.D.M. de verpakking afzonderlijk in rekening brengen. Tenzij anders is overeengekomen neemt V.D.M. de verpakking niet terug.

6.2  Alle producten welke zijn geproduceerd door V.D.M. voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. De wederpartij dient in het kader van het aanbieden, opslag, verkoop en distributie van de van V.D.M. afgenomen goederen te allen tijde te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Artikel 7 Levering en termijnen.

7.1  Alle door V.D.M. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan V.D.M. bekend waren en gelden niet als fatale termijnen. V.D.M. spant zich er voor in
overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt V.D.M. niet in verzuim. V.D.M. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, niet gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen V.D.M. en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.2  Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen in de beschikkingsmacht van de wederpartij zijn geraakt. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of een hulppersoon van wederpartij zijn gebracht.

7.3  Transport van de goederen geschiedt op de wijze als door V.D.M. aangegeven. Indien de wederpartij een andere wijze van transport wenst, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij.

7.4  Indien de bestelling na het verstrijken van de leveringstermijn niet worden afgenomen door wederpartij worden de goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen totdat wederpartij de goederen alsnog ophaalt ofwel V.D.M. besluit de goederen terug te nemen.

 

Artikel 8 Gewicht, hoeveelheid en samenstelling.

8.1 De gewichten, hoeveelheden en samenstelling van de door V.D.M. te leveren goederen worden door haar voor wederpartij bindend vastgesteld bij het verlaten van het magazijn van V.D.M., dan wel de fabriek of magazijn van haar leverancier.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9.1  De totale aansprakelijkheid van V.D.M. is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW).

9.2  V.D.M. is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan door het toepassen en/of gebruiken van de goederen van V.D.M. V.D.M. is voorts niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit de opslag van goederen door wederpartij, de annulering van de overeenkomst, en/of vertraging bij de aflevering. Aansprakelijkheid van V.D.M. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en/of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij V.D.M. meldt.

9.3  Wederpartij vrijwaart V.D.M. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door V.D.M. geleverde producten, behoudens indien en voor zover sprake is van wettelijke productaansprakelijkheid van V.D.M.
Diervoederfabriek B.V. Sinds 1898

 

Artikel 10 Geheimhouding.

10.1  Partijen zijn verplicht om zowel gedurende de overeenkomst als daarna volledige geheimhouding te betrachten ten aanzien van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie, ongeacht de wijze waarop of de vorm waarin deze is verstrekt.

10.2  Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie die als vertrouwelijk is aangeduid, of waarvan wederpartij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, tenzij het informatie betreft die i) zich al in het publieke domein bevindt anders dan door een schending van een geheimhoudingsverplichting of ii) rechtmatig is verkregen van een derde of iii) op basis van een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie aan een derde moet worden verstrekt.

10.3  De ontvangende partij zal alle vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen, zorgvuldig en veilig bewaren en jegens derden volledig geheim houden.

10.4  Partijen zullen vertrouwelijke informatie enkel delen met personen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst kennis dienen te nemen van de vertrouwelijke informatie en enkel voor zover deze personen aan geheimhouding zijn gebonden.

 

Artikel 11 Reclame.

11.1  Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, V.D.M. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Wederpartij dient eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen binnen 8 dagen na de dag van de levering schriftelijk te melden bij V.D.M.

11.2  Indien wederpartij de geleverde goederen verwerkt, in gebruik neemt of doorverkoopt, worden de goederen als door de wederpartij geaccepteerd beschouwd.

11.3  Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken indien hij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft gereclameerd dan wel indien de goederen zijn geaccepteerd.

11.4  V.D.M. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

11.5  Indien de reclame naar het oordeel van V.D.M. juist is, zal V.D.M. hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, naar keuze van V.D.M.

11.6  Het recht van wederpartij om te reclameren vervalt als I) wederpartij de goederen op onjuiste of onzorgvuldige wijze behandelt of opslaat, II) wederpartij haar verplichtingen onder toepasselijke wet- en regelgeving niet is nagekomen en/of III) wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met V.D.M. niet is nagekomen.

 

Artikel 12 Opschortingsrechten V.D.M.

12.1 Indien de wederpartij de door hem de uit hoofde van een overeenkomst met V.D.M. verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, dan heeft V.D.M. het recht de verdere uitvoering van alle tussen V.D.M. en de wederpartij lopende overeenkomsten op te schorten tot deze bedragen alsnog zijn voldaan.

 

Artikel 13 Overmacht.

13.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede doch niet uitsluitend verstaan brand, explosies, aardbevingen en andere natuurrampen, storm en andere vormen van natuurkrachten, overstromingen, oorlog, opstand, terrorisme, vandalisme, rellen, staatsgrepen, overheidsingrepen en overheidsmaatregelen, pandemie, arbeidsconflicten en stakingen, ongelukken, uitval, stilstand, instorten van en/of schade aan installaties, fabriek(en), machines en apparatuur, wijzigingen in wet- en regelgeving, transportbelemmeringen, het niet (tegen redelijke kosten) beschikbaar zijn van grondstoffen, alsmede overmacht of tekortkomingen aan de zijde van toeleveranciers van V.D.M.

13.2  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft ieder der partijen het recht om die overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.

14.1  Alle aan wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van V.D.M. totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in een betalingsverplichting onder enige met V.D.M. gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan V.D.M. zijn voldaan.

14.2  V.D.M. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

14.3  Indien V.D.M. een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud is wederpartij verplicht de betreffende goederen op eerste verzoek van V.D.M. af te geven danwel onmiddellijk aan V.D.M. mede te delen waar deze zich bevinden. V.D.M. is gerechtigd en wordt hierbij onherroepelijk door wederpartij gemachtigd om deze goederen eigenmachtig terug te nemen van de plaats waar deze zich bevinden.

14.4  Alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde goederen, zijn de wederpartij verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 


Artikel 15 Wanprestatie en ontbinding.

15.1  Wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien V.D.M., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

15.2  V.D.M. kan een overeenkomst ontbinden indien wederpartij, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst. Voor betalingsverplichtingen geldt niet de eis van een ingebrekestelling omdat de daarvoor geldende termijnen fataal zijn.
Onder een tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting door wederpartij wordt in ieder geval verstaan:

I. Wederpartij laat na enige betalingsverplichting aan V.D.M. na te komen.
II. Wederpartij schendt de belangen of reputatie van V.D.M. en/of het merk Cavom.

III. Wederpartij schendt een intellectueel eigendomsrecht van V.D.M.
IV. Wederpartij heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van V.D.M. wijzigingen

aangebracht of laten aanbrengen aan de producten, verpakking of etikettering.

15.3  Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel ofgedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien de andere partij het eigen faillissement heeft aangevraagd in staat van faillissement wordt verklaard of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden.

15.4  Indien wederpartij op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel

15.5 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij wederpartij bewijst dat V.D.M. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die V.D.M. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 16 Betaling.

16.1 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd en tevens een vertragingsrente van 1,5% per maand. In geval wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is V.D.M. gerechtigd alle gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan wederpartij in rekening te brengen.

 


Artikel 17 Intellectuele Eigendom.

17.1  Alle intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow met betrekking tot de producten van V.D.M. berusten uitsluitend bij VDM en/of diens licentiegevers.

17.2  VDM verleent wederpartij het recht om tijdens de duur van de overeenkomst gebruik te maken van de merken en logo’s van V.D.M. (waaronder uitdrukkelijk begrepen de Cavom merken en logo’s) voor zover het gebruik daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is ten behoeve van de promotie en verkoop van de goederen. Wederpartij zal alle door V.D.M gegeven instructies met betrekking tot het hanteren van merktekens steeds opvolgen en zal zich onthouden van elk gebruik dat schadelijk kan zijn voor onderscheidend vermogen of reputatie van (de merken van) V.D.M.

17.3  Het is wederpartij niet toegestaan om uiterlijke verschijningsvormen van de goederen, waaronder mede begrepen merkaanduidingen, etiketten, nummers en andere identificatietekens die in verband met de goederen worden gebruikt, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

17.4  Wederpartij zal geen handelingen verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merken of andere intellectuele eigendomsrechten van V.D.M. Dit houdt tevens in dat het wederpartij niet is toegestaan een handelsnaam te gebruiken en/of een merk of domeinnaam te (doen) registreren en/of te gebruiken die het merk Cavom of een daarmee overeenstemmend teken bevat en/of zodanig lijkt op een merk of handelsnaam van V.D.M. dat daardoor verwarringsgevaar of misleiding kan ontstaan.

17.5  Wederpartij zal V.D.M. terstond in kennis stellen van mogelijk misbruik dan wel inbreuk door derden op enig intellectueel eigendomsrecht van V.D.M. Wederpartij zal al het redelijke doen om inbreuken tegen te gaan en instructies van V.D.M. ter zake opvolgen.

 

Artikel 18 Overige bepalingen.

18.1  De overeenkomsten tussen V.D.M. en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2  Alle geschillen die tussen V.D.M. en wederpartij mochten ontstaan met betrekking tot of voortkomend uit een door V.D.M. met wederpartij gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

18.3  Wederpartij is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

18.4  Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Versie 1 november 2020

 

 Diervoederfabriek sinds 1898

 

 

In 2003 kregen wij een herplaatsings Kuvasz die altijd Cavom had gegeten. Dit voerde wij hem het eerste jaar verder door. Daarna kreeg hij het voer dat wij indertijd hadden voor onze andere honden. Nu voeren wij sinds 1 1/2 jaar weer Cavom. We hebben voor Cavom gekozen, omdat we een goede ervaring hadden met deze herplaatsingshond en wij op zoek waren naar een betaalbaar goed voer!

Ellen